مدیریت مالی

مدیریت مالی به معنای برنامه‌ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل [...]